ΝΕΑ | 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Υγεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στην ειδική Σύνοδο Κορυφής στη Ν. Υόρκη έλαβε χώρα το Ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που αναφέρεται στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το Ψήφισμα θέτει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) (Ψήφισμα 70/1: Transforming Our World: Τhe 2030 Agenda for Sustainable Development) οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν την 1 η Ιανουαρίου 2017.

Ο Στόχος 3 αναφέρεται ρητά στην ποιότητα στην υγεία και την ευημερία των πολιτών. Ο Στόχος αναλύεται σε επιμέρους υπο-στόχους οι οποίοι αφορούν στην παιδική και μητρική υγεία και τις σοβαρές ασθένειες.

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει το στρατηγικό σχέδιο «Ευρώπη 2020», θέτοντας τη στρατηγική «Μαζί για την Υγεία» και αναγνωρίζοντας ότι η υγεία έχει αντίκτυπο στην οικονομική ευημερία.

Οι 4 βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  1. Προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και διαμόρφωση συνθηκών κατάλληλων για υγιεινούς τρόπους ζωής, με βάση την αρχή “η υγεία σε όλες τις πολιτικές”
  2. Προστασία των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας
  3. Συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγείας
  4. Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της Ένωσης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Εργαστήριο Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης συμβάλλει ενεργά προς την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο πεδίο της έρευνας για την υγεία ως ερευνητικός φορέας Εκπαιδευτικού Ιδρύματος το ίδιο, για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ειδικότερα, ο τομέας της έρευνας αποτελεί βασικό μέλημα του Εργαστηρίου. Θέτουμε την έρευνα στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας, αναγνωρίζοντας πως αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης.

Για τον σκοπό αυτό, το Εργαστήριο συνεργάζεται με ερευνητές για την προώθηση του Στόχου 3 της Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Εν προκειμένω, το Εργαστήριο, μέσω της Διευθύντριας και συνεργαζόμενων ερευνητών, συμμετείχε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές της Υγείας που έλαβε χώρα στις 12-14 Δεκεμβρίου 2017 στην Αθήνα με τρεις ερευνητικές εργασίες.

Ειδικότερα, οι τρεις εργασίες αφορούν σε καίρια τρέχοντα ζητήματα;

  1. Ανάλυση ωφελούμενων και κοστολόγηση κοινωνικού φαρμακείου (σε συνεργασία με τον Επ. Καθηγητή κ. Α. Βοζίκη και την ερευνήτρια κ. Μ.Μ. Γαρουφαλή)
  2. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και οικονομικές επιπτώσεις – Διεθνής συγκριτική ανάλυση (σε συνεργασία με τον Επ. Καθηγητή κ. Α. Βοζίκη και την ερευνήτρια κ. Μ.Ν. Σπάρταλη)

Τα οφέλη της θεραπευτικής ιππασίας σε παιδιά με αναπηρίες – μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα (σε συνεργασία με τον Επ. Καθηγητή κ. Α. Βοζίκη και την ερευνήτρια κ. Α. Περιβόλα)