Εκπαίδευση και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στην ειδική Σύνοδο Κορυφής στη Ν. Υόρκη έλαβε χώρα το Ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που αναφέρεται στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το Ψήφισμα θέτει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) (Ψήφισμα 70/1: Transforming Our World: Τhe 2030 Agenda for Sustainable Development) οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν την 1 η Ιανουαρίου 2017.

Ο στόχος 4 αναφέρεται ρητά στην ποιοτική εκπαίδευση η οποία εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους υπο-στόχους. Ένας τέτοιος υποστόχος αναφέρει «Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλα τα κορίτσια και αγόρια θα ολοκληρώνουν μία ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που οδηγεί σε αντίστοιχα και τελεσφόρα μαθησιακά αποτελέσματα.»

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει το στρατηγικό σχέδιο «Ευρώπη 2020», θέτοντας «Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2015/C 417/04)». Ειδικότερα, η ΕΕ αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, καθώς συμβάλλουν στην προαγωγή της συνεχούς οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ανάμεσα στους νέους τομείς προτεραιότητας αναφέρονται «Κατάλληλες και υψηλής ποιότητας γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσω της διά βίου μάθησης… με έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα».

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Εργαστήριο Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης συμβάλλει ενεργά προς την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο πεδίο της εκπαίδευσης, ως φορέας Εκπαιδευτικού Ιδρύματος το ίδιο, για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ειδικότερα, ο τομέας της εκπαίδευσης, αποτελεί βασικό μέλημα του Εργαστηρίου. Θέτουμε την εκπαίδευση στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας, αναγνωρίζοντας πως αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης.

Για τον σκοπό αυτό, το Εργαστήριο συνεργάζεται με την νέα ψηφιακή πλατφόρμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης New School η οποία αλλάζει τα δεδομένα στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό τρόπο προσέγγισης της διδασκόμενης ύλης, καθώς η πλατφόρμα δημιουργεί και προσφέρει δυναμικές και διαδραστικές εμπειρίες μάθησης, αξιοποιώντας πλήρως τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και, ειδικότερα, με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για το νέο σχολείο.

Το newschool.gr αποτελεί μια ανεξάντλητη δεξαμενή γνώσης με κείμενα, βίντεο, τραγούδια, φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, ταινίες, διαδραστικές ασκήσεις, έρευνες, σχεδιαγράμματα εκθέσεων, εξωτερικούς συνδέσμους, δραστηριότητες παραγωγής λόγου κ.α., άμεσα προσβάσιμη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Μέσα από το newschool.gr, οι μαθητές μαθαίνουν να ερευνούν και να χρησιμοποιούν σωστά τις πηγές μάθησης, να ανακαλύπτουν τη γνώση βιωματικά και να εφαρμόζουν δημιουργικά τις γνώσεις τους στη ζωή τους και στις σχέσεις τους, συνθέτοντας κριτικά τις εμπειρίες τους. Στους εκπαιδευτικούς παρέχει χρήσιμα εργαλεία και πληθώρα σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να διαμορφώσουν και να αναπτύξουν την εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, σε αντιστοιχία με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Και τέλος, οι γονείς εύκολα και γρήγορα μπορούν να μπουν στο πνεύμα της μαθησιακής διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη γνώση των αντικειμένων.