Επιστημονικα περιοδικα (ενδεικτικα)

Dimitratos, P., Johnson, J.E., Plakoyiannaki, E. and Young, S.(2016). SME internationalization: How does the opportunity-based international entrepreneurial culture matter? International Business Review, 25, forthcoming.

Drivas, K., Economidou, C., Karkalakos, S. and Tsionas, E. (2016). Mobility of Knowledge and Local Innovation Activity, European Economic Review, 85, 39-61.

A.P. Galanopoulou, S. Moraïs, A. Georgoulis, E. Morag, E.A. Bayer and D.G. Hatzinikolaou. (2016). Insights into the functionality and stability of designer cellulosomes at elevated temperatures, Applied Microbiology and Biotechnology, forthcoming.

Thomson, H. (2016). A physical production function for the US economy, Energy Economics, forthcoming.

Kottaridi, C. and Thomakos, D. (2016). Regulate me not: the regulatory failures of taxation: a tale from Greece, Managerial and Decision Economics, forthcoming.

Vozikis, A. and Xesfingi, S. (2016) Patients’ satisfaction with the health care system: Assessing the impact of socio-economic and health care provision factors, BMC Health Services Research 16:94.

Alamanou, D., Malamis, D., Mamma, D. and Kekos, D. (2015). Bioethanol from dried household food waste applying non-isothermal simultaneous saccharification and fermentation at high substrate concentration, Waste and Biomass Valorization, 2015.

Brouthers, K.D., Nakos, G. and Dimitratos, P. (2015). SME Entrepreneurial Orientation, International Performance and the Moderating Role of Strategic Alliances, Entrepreneurship Theory and Practice, 39(5), 1161-1187.

Drivas, K. and Economidou, C. (2015). Is Geographic Nearness Important for Trading Ideas? Evidence from the US, Journal of Technology Transfer, 40(4), 629-662.

Ketteni, E., Kottaridi, C. and Mamuneas, Th. (2015). Information and Communication Technology and Foreign Direct Investment: interactions and multiple regimes in economic growth, Empirical Economics, 48(4), 1525-1539.

Kottaridi, C. and Filippaios, F. (2015). The FDI and Trade relationship revisited under structural change: evidence from a sector-based analysis in Central and Eastern European countries, East-West Journal of Economics and Business XVIII (2), 11-40.

Manchanda, R., Legood, R., Burnell, M., McGuire, A., Raikou, M., Loggenberg, K., Wardle, J., Sanderson, S., Gessler, S., Side, L., Balogun, N., Desai, R., Kumar, A., Dorkins, H., Wallis, Y., Chapman, C., Taylor, R., Jacobs, C., Tomlinson, I., Beller, U., Menon, U., Jacobs, I., (2015). Cost-effectiveness of population screening for BRCA mutations in Ashkenazi Jewish women compared with family history–based testing, JNCI Journal of the National Cancer Institute, 107(1), 1-14.

Polemis, M. and Stengos, Th., (2015). Does market structure affect labour productivity and wages? Evidence from a smooth coefficient semiparametric panel model, Economics Letters, 137, 182-186.

Vozikis, A., Stavropoulou, L. and Patrinos, G.P. (2015). Community Pharmacists’ Strategies in Greece: An Assessment of the Policy Environment and the Mapping of Key Players. Health, 7, 1560-1577

Dimitratos, P., Amorós, J.E., Etchebarne, M.S. and Felzensztein, C. (2014). Micro-Multinational or Not? International Entrepreneurship, Networking and Learning Effects, Journal of Business Research, 67(5), 908-915.

Zerva, A., Savvides, A.L., Katsifas, E.A., Karagouni, A.D. and Hatzinikolaou, D.G. (2014). Evaluation of Paecilomyces variotii potential in bioethanol production from lignocellulose through consolidated bioprocessing, Bioresource Technology, 162, 294-299.

Kottaridi, C. and Escaleras, M. (2014). The joint effect of macroeconomic uncertainty, sociopolitical instability and public provision on private investment, Journal of Developing Areas, 48(1), 227-251.

Thomson, H. (2014). Energy tariffs in a small open economy, Energy Economics, 63-7.

Nastou, K.C., Tsaousis, G.N., Kremizas, K.E., Litou, Z.I. and Hamodrakas, S.J. (2014). The Human Plasma Membrane Peripherome: Visualization and Analysis of Interactions, BioMed Research International.

Stathopoulou, P.M., Galanopoulou, A.P., Anasontzis, G.E., Karagouni, A.D. and Hatzinikolaou, D.G. (2012). Assessment of the biomass hydrolysis potential in bacterial isolates from a volcanic environment: biosynthesis of the corresponding activities, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 28, 2889-2902.

Sakellaris G. (2008). Is it possible to achieve profitability considering sustainability, social and regulatory issues together?, Journal of Biotechnology, s761-762.

Ερευνητικα Προγραμματα

Multidisciplinary tools for improving the efficacy of public prevention measures against smoking — SmokeFreeBrain, Horizon2020 (παρόν). (Μαρία Ράϊκου)

Engineering advanced biocatalysts for the conversion of lignocellulosic biomass into fermentable sugars. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, 2013 – 2015). (Δημήτριος Γ. Χαζηνικολάου)

Horizon2020 EC, 2013-σήμερα (Γιώργος Σακελλάρης) (Κλαίρη Οικονομίδου)

Innovation for Competitive Enterprises. FP7, 2012-13 (Παύλος Δημητράτος)

Foreign Direct Investment and Multinational Corporations – National and Regional Drivers. Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, Ε.E. (2005-2006) (Κωνσταντίνα Κοτταρίδη)