Ένας από τους σκοπούς του Εργαστηρίου είναι να αποτελέσει έναν εκπαιδευτικό φορέα αιχμής στο αναδυόμενο πεδίο της βιοοικονομίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο αναπτύσσει, διοργανώνει και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για την προώθηση της γνώσης με βάση τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.