ΣΚΟΠΟΣ

Ακαδημαϊκή γνώση και συνέργειες

Ο βασικός σκοπός του εργαστηρίου «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» είναι διττός: η προώθηση και υποστήριξη της ακαδημαϊκής γνώσης και η συνέργεια με θεσμικούς φορείς. Το εργαστήριο «Βιοοικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» προσβλέπει σε συνεργασία με δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς, πολυεθνικές επιχειρήσεις και εταιρείες συμβούλων για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και αφορούν όλους τους οικονομικούς κλάδους.

Το Εργαστήριο «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» αποσκοπεί στην κάλυψη ερευνητικών αναγκών και εκπαιδευτικών σκοπών στο πλαίσιο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς αλλά, ταυτόχρονα, στοχεύει στο να αποτελέσει έναν έγκυρο επιστημονικό φορέα για την ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης αλλά και της Βιοοικονομίας στο μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, προωθεί ένα νέο οικονομικό αναπτυξιακό πρότυπο για τις χώρες και ειδικότερα για την Ελλάδα με βασικούς άξονες την οικονομική και κοινωνική ευημερία πάντα με σεβασμό στο οικοσύστημα και τις πεπερασμένες δυνατότητες του πλανήτη. Σε συνεργασία με φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνών θεσμών/οργανισμών/επιχειρήσεων, έχει στόχο να συνδράμει καταλυτικά σε θέματα πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης, στη βέλτιστη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και στην ανάδειξη της γνώσης ως κυρίαρχου οικονομικού συντελεστή.

  • Προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

  • Ανάδειξη της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας με σεβασμό στο οικοσύστημα

  • Ανάδειξη της γνώσης της βιοικονομίας ως κυρίαρχου οικονομικού συντελεστή
  • Συνέργειες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
  • Εκπαίδευση, επιμόρφωση, εξειδίκευση στη βιοοικονομία, κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη

  • Ενσωμάτωση των 17 ΣΒΑ και της βιοοικονομίας ως αναπόσπαστο τμήμα αυτών στο μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας

ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Εργαστήριο έχει ως βασικό του πυλώνα την έρευνα και την εκπαίδευση στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα, στο Εργαστήριο εντάσσονται δράσεις, όπως η υλοποίηση μελετών, εργασιών και αξιολογήσεων έργων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς δημόσιους οργανισμούς, πολυεθνικές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις ή εταιρείες συμβούλων με αντικείμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιοοικονομία στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων, στην οργάνωση ή την συνδιοργάνωση παρουσιάσεων, ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων με στόχο την ενσωμάτωση των 17 ΣΒΑ σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και την προώθηση της γνώσης και στην παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης.

Circle